Persbericht 1 januari 2019

Wednesday, January 2, 2019 - 14:30

Amsterdam 1 januari 2019


Onze 21 jaar oude en hechte Gemeenschap ADM bestaat uit 130 volwassenen en kinderen.


Al vanaf 2017 heeft de gemeente Amsterdam onze Gemeenschap onder druk gezet en getracht
om haar uiteen te rijten. In dat traject zijn wij doorlopend bedreigd met gedwongen ontruiming
zonder dat de gemeente onze Gemeenschap een redelijk alternatief aanbood.


Wij zijn voortdurend met de gemeente in overleg getreden, dat is onze aard, maar de gemeente
kwam niet verder dan het aanbod om een handjevol bewoners te verbannen naar de
verontreinigde en onbewoonbare slibvelden. Onder een berg van onredelijke regels mochten zij
daar maximaal 2 jaar blijven, hun huizen en werkplaatsen bouwen, voordat zij opnieuw definitief
verbannen zouden worden uit hun stad.


Het is leugenachtig dat gemeente Amsterdam het nu voor doet komen alsof onze Gemeenschap
op enige wijze akkoord is gegaan met gedwongen verplaatsing. Zij is er namelijk goed van op de
hoogte dat Gemeenschap ADM de stukken hiertoe steevast weigert te ondertekenen
Het is daarnaast onbehoorlijk dat Gemeente Amsterdam het überhaupt doet lijken alsof er
‘afspraken’ gemaakt zijn omdat dit een zekere mate van vrijwilligheid suggereert terwijl de
gemeente onze Gemeenschap voortdurend met geweld bedreigd.


Wij zijn blij dat de Verenigde Naties oog heeft voor onze in het nauw gedreven Gemeenschap en
ziet dat onze mensen- en Gemeenschapsrechten, die onder andere vastgelegd zijn in art.
2,6,7,17,19,24 and 26 van de ICCPR door gemeente Amsterdam worden geschonden.


We willen de (nationale en) internationale pers er op wijzen dat het zeer uitzonderlijk is dat de
VN overgaat tot het toewijzen van een spoedvoorziening, zijnde het nadrukkelijk appel van de VN
aan de Nederlandse regering om onder de huidige omstandigheden niet door te gaan met de
ontruiming van de ADM. Deze spoedvoorziening is op 27 december naar de gemeente Amsterdam
verstuurd en elke gemeente, zeker één die geleid wordt door GroenLinks, zou zich diep moeten
schamen indien een dergelijk bericht van de VN op de mat ligt.


Des te schokkerender is het dat de gemeente Amsterdam, onder andere verantwoordelijk D66
wethouder Kock, onmiddelijk bekend maakte dat zij lak heeft aan dit verzoek van de VN.
Daarmee heeft de gemeente zich in een nóg uitzonderlijker positie gemanoeuvreerd namelijk dat
de VN zich genoodzaakt zag om de Nederlandse regering onmiddellijk een 2e bericht te moeten
sturen waarin zij de regering nogmaals verzocht om de ADM niet "naar de slivelden te ontruimen
of naar welke andere plek dan ook, die niet tegemoet komt aan de internationale standaard". In
een begeleidend 'verzoek om opheldering' gaf de UN indirect aan waarom zo'n ontruiming
duidelijk onze mensenrechten zou schenden.


We verwijzen in dat kader ook naar het interview met Geert-Jan Knoops, internationaal
strafrechtadvocaat en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam in de Telegraaf van 28
december j.l., waarin omschreven wordt dat er met de spoedvoorziening vanuit de VN een
nieuwe situatie is ontstaan en gesteld wordt dat het consequenties kan hebben als het VN-comité
later bepaalt dat de gemeente tegen internationale regels heeft gehandeld.


Wij, de Gemeenschap van de ADM, zijn opgelucht dat de VN ons nu beschermd tegen het niet
humane beleid van Gemeente Amsterdam. Dit beleid wordt ook gevolgd door de Nederlandse
regering, die dat laat weten in haar brief van 31-12-2018 aan de HRC van de UN, waarin zij
bevestigd dat zij niet conform de gevraagde voorlopige voorziening gaat handelen.

Wij gaan er vanuit dat de door GroenLinks geleidde gemeenteraad van Amsterdam de
spoedvoorziening van de Verenigde Naties zal volgen, precies zoals zij dat ook zal verwachten
indien de VN elders een spoedvoorziening oplegd. Zowel Amsterdam als de staat hebben een
duidelijke verantwoordelijkheid om de mensenrechten te respecteren en te beschermen en op
geen enkele wijze bij te dragen tot enig handelen of nalaten gericht op het schenden van
dergelijke rechten. Na een interventie van de VN, en in strijd met een dringend en herhaald
verzoek, kan zo'n omvangrijke schending van de mensenrechten alleen als "opzettelijk" worden
gekenmerkt.


We hebben vertrouwen in het verloop van de procedure van dit internationale instituut, in de
wetenschap dat Nederland er niet alleen mee heeft ingestemd gebonden te zijn door het
Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (ICCPR) en het Optioneel
Protocol, maar ook een verzoek tot steun van andere lidstaten heeft geformuleerd voor de
Nederlandse kandidatuur, aan het einde van 2019, voor het Mensenrechtencomité 2020-22. Een
besluit om het verzoek om voorlopige voorziening van deze commissie niet te honoreren, zou in
dit opzicht een grootse tegenstrijdigheid opleveren.


Mensenrechten moeten niet worden beschouwd als louter theoretische garanties, maar als
zekerheden die in de praktijk worden genoten door allen die zich op Nederlands grondgebied
bevinden.


De Gemeenschap ADM wenst iedereen een vreedzaam 2019

info@adm.amsterdam