ADM Persbericht 27 december 2018

Friday, December 28, 2018 - 04:00

PERSBERICHT

Amsterdam, 27 december 2018  

Een nieuwe lente voor de ADM bewoners ?

Vanochtend heeft onze Griekse advokaat Electra Leda Koutra een dringend verzoek van de United Nations High Commisioner for Human Rights (UNHRC) aan het Amsterdamse stadsbestuur gestuurd. De gemeente wordt gevraagd af te zien van ontruiming van het ADM terrein totdat er een geschikte lokatie voor de bewoners is gevonden die voldoet aan de internationale standaard voor de rechten van de mens.

De UNHRC heeft de gemeente daartoe 6 maanden verweertermijn gegeven. De ADM bewoners hebben 6 weken de tijd om hun lijvig bezwaar nog nader aan te vullen.

De beoogde lokatie voor de ADM bewoners zijn de slibvelden van de voormalige waterzuivering in Amsterdam. De gemeente heeft hier een aantal voorzieningen getroffen die niet afdoende zijn voor een gepaste herlokatie van de ADM bewoners. Daarnaast is er voor de 10 ADM bootbewoners geen oplossing, zij worden dakloos.

Juridisch gezien klopt het dat op het ADM terrein conform het bestemmingsplan niet gewoond mag worden, De Raad van State kon dan ook niet anders besluiten dan de gemeente te dwingen om te handhaven.*
Daar staat tegenover dat volgens de internationale mensenrechten protocollen de gemeente bij gedwongen vertrek van een community zorg moet dragen voor minimaal een gelijkwaardige of een betere lokatie. Met het aanbod van de slibvelden en geen oplossing voor de ADM-boten blijft de gemeente ernstig in gebreke.

Vandaag wilde de gemeente met de afdeling handhaving het ADM terrein betreden om de ontruiming van onze gemeenschap in gang te zetten. De ADM community verzocht de gemeente om hier van af te zien totdat de UNHRC over deze kwestie een definitief oordeel heeft geveld.

Het college maakte kenbaar geen gehoor te geven aan het verzoek van het grootste internationale instituut ter bescherming van de mensenrechten en stuurde handhaving alsnog naar het ADM terrein. Gezien de tumultueuze ontwikkelingen van de dag achtten de ADM bewoners het niet gepast de handhavers deze dag rond te leiden.

De bewoners staan open voor een gesprek met het stadsbestuur.

Noot voor de redactie
Meer informatie:
Hay Schoolmeesters 06 164 858 44

=======

* De gemeente Amsterdam heeft het bewonen van het ADM daarentegen wel voor meer dan 20 jaar gedoogd! Ook zijn de toenmalige bewoners van de voormalige Graansilo (Westerdoksdijk), aan de vooravond van de ontruiming in 1997, door de wethouder (van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting)  geadviseerd om als alternatief naar de ADM te gaan. (De ADM is indertijd in bezitt genomen door bewoners van de Silo en activisten van het protest-actie kamp Groenoord, bij Ruigoord)