2017-06-02----- <PAROOL> "CDA en VVD: festival op ADM verbieden" ||| "CDA and VVD: forbid festival at ADM"

(English below)

============

 

CDA en VVD willen festival op gekraakt ADM-terrein verbieden

Het protest komt bij de bewoners van het terrein niet als een verrassing, maar ze zijn niet van plan het festival te annuleren. © anp

 

Het CDA en de VVD willen het driedaagse Jetlag-festival op het gekraakte ADM-terrein dat gepland is in augustus verbieden.

De bewoners van het negentien jaar geleden gekraakte haventerrein hebben een vergunning aangevraagd voor een festival. Maar de VVD en de CDA en de eigenaar van het terrein, vastgoedbedrijf Chidda, willen er niets van hebben. 

Het schiet de partijleden in het verkeerde keelgat dat de bewoners behalve gratis wonen ook nog eens aan het terrein verdienen door het festival. "Het is ongeloofijk krom: de eigenaar kan zijn terrein al jaren niet op", zegt gemeenteraadslid Diederik Boomsma (CDA). 

Volgens Marianne Poot van de VVD is het ADM-terrein wat haar partij betreft al veel te lang gekraakt: "Het wordt tijd dat dit gebied in de Amsterdamse Haven weer voor bedrijvigheid en banen wordt gebruikt in plaats van festivals."

Het protest komt bij de bewoners van het terrein niet als een verrassing, maar ze zijn niet van plan het festival te annuleren. "Bij een eerder kort geding om een festival stelde de rechter ons in het gelijk en mocht het festival doorgaan," zegt Hay Schoolmeesters, bewoner van het terrein. "We kregen toen een vergunning en hebben nu ook netjes een vergunning aangevraagd."

Naar verwachting begint de verkoop van de kaarten voor het festival volgende maand. Schoolmeesters: "Als het weer van een kort geding moet komen: hoe eerder hoe beter. Dan zijn we er in elk geval van af."

Kort geding
De oproep van de politieke partijen is de zoveelste aflevering in het gevecht om het haventerrein. Chidda is al lange tijd op zoek naar een nieuwe invulling voor het gebied. De eigenaar probeert via de juridische weg het ADM-terrein te ontruimen zodat er een nieuw havenbedrijf op gevestigd kan worden. 

De twee politieke partijen staan aan de zijde van Chidda in deze strijd, maar vaak zonder succes. Vorig jaar werd door het vastgoedbedrijf ook al geprotesteerd tegen het festival. Toen vroeg het de rechter in een kort geding het festival te verbieden, met een dwangsom van honderdduizend euro per dag dat het festival toch doorging. De rechter ging daar niet in mee. Er was volgens de rechtbank geen spoedeisend belang bij het festival tegen te houden.

Ook werd vorig jaar een vergunning voor de kap van 2500 bomen op het terrein, die was aangevraagd door Chidda, door de verantwoordelijke wethouder Kajsa Ollongren niet afgegeven. Er werd door de gemeente getwijfeld of de invulling die het vastgoedbedrijf aan het terrein wil geven past binnen het bestemmingsplan van het terrein. 

Lees meer: Strijd om ADM-terrein duurt voort: 'Om moedeloos van te worden'

 

=====================================

Originele artikel staat hier ||| Original article here

=====================================

 

CDA and VVD wnant to forbid festival at squatted ADM terrain

The protest does not come as a surprise to the inhabitants of the terrain, but they do not intend to cancel the festival. © anp


The CDA and the VVD want to ban the three-day Jetlag festival on the squatted ADM terrain, scheduled in August.


The residents of the nineteen year ago squatted port area have applied for a license for a festival.. But the VVD and the CDA and the owner of the property, real estate company Chidda, do not want this to happen.

They are pissed off that the residents of the terrain, in addition to free living, also make a profit through the festival. "It's unbelievably crooked: the owner can not get access to his terrain for years", says councilor Diederik Boomsma (CDA).

According to Marianne Poot of the VVD, the ADM terrain has been squatted way too long: "It is time for this area in Amsterdam' Port to be used again for business and jobs instead of festivals."

The protest does not come as a surprise to the inhabitants of the terrain, but they do not intend to cancel the festival. "In an earlier court case about a festival, the judge agreed with us and we could continue with the festival," says Hay Schoolmeesters, resident of the terrain. "We then got a license and we now have nicely applied for a license as well."

The sale of tickets for the festival is expected to start next month. Schoolmeesters: "If we have to have another court case (in short): the sooner the better. Let's get it over with."

Court case (in short)
The call of the political parties is the umpteenth episode in the battle around the harbor terrain. Chidda has long been looking for new ways to do something with the area. The owner tries to evict the ADM terrain by legal means so that a new port company can be established on it.

The two political parties stand by Chidda in this battle, but often without success. Last year, the property company also protested against the festival. Then it asked the judge to ban the festival with a penalty of one hundred thousand euros a day if the festival continued. The judge did not go with that. According to the court there was no urgent interest in forbidding the festival.

Also, last year, a license for the felling of the 2500 trees on the terrain, requested by Chidda, was not issued by the responsible alder woman Kajsa Ollongren. The municipality doubted whether the plans of the real estate company would fit into the zoning plan of the terrain.

Read more: Battle over ADM terrain continues: 'To get really dispirited by"