2017-05-23----- <AMSTERDAM ALTERNATIVE> "ADM will host Futurological Symposium #7 (October 12-14, 2017)"

(English below)

=============

 

Futurologisch Symposium – ADM Amsterdam

 

ZEVENDE TRANSNATIONAAL FUTUROLOGISCH SYMPOSIUM VRIJE CULTURELE RUIMTES OP ADM
Door: Aja Waalwijk

Na drie jaarlijks terugkerende symposia in Ruigoord en drie in respectievelijk Boom-Land in Portugal, Christiania in Denemarken en de Republiek Uzupis in Litouwen, richten de initiatiefnemers zich wederom op Amsterdam. Gekozen is voor de ADM in Westpoort, een van de weinige parels van vrijheid die de stad nog rijk is.

Doel is te komen tot een aantal concrete voorstellen aangaande alternatieven voor een opnieuw leefbare en creatieve stad. Het behoud van de laatste vrije culturele ruimtes in de marge staat op het spel, maar ook aandacht voor een creatieve infuus voor de binnenstad is volgens de organisatoren noodzaak.  Het gaat niet alleen om Amsterdam. Het te maken statement over o.a. het belang van nieuwe vrije culturele ruimtes in de binnensteden zal worden opgestuurd naar de gemeentebesturen van diverse grote steden in binnen- en buitenland. Naast de manifestatie op de ADM-werf wordt er ook nagedacht over een statement in de stad zelf, zodat ook andere mensen ‘besmet’ kunnen worden met het ‘vrijheidsvirus’.

Er zijn vrije culturele ruimtes van allerlei aard.  Broedplaatsen richten zich op woon/werkruimtes voor kunstenaars, ontwerpers en creatievelingen. Maar mini-samenlevingen, zoals op de ADM, bestaan uit mensen van allerlei verschillende achtergronden. Net als in Ruigoord is er kunst en bestaat er een festivalcultuur. Alleen op de ADM is niet iedereen ‘kunstenaar’, maar vooral ‘levenskunstenaar’. 

Disneyland ligt dichterbij dan je denkt. Het centrum is een aangeharkt consumentenparadijs. Er is geen zwerver meer te zien en niemand maakt nog een tekening op straat. Verdwaalde toeristen zoeken nog naarstig naar de magie van plekken als Slangenpand, Schijnheilig, Pleinwerker, Zebrahuis, Kalenderpanden, Huize Chaos, Uilenburgt, Pampus, Wijers of Aorta; plekken die de stad eens lieten bruisen en daarmee het imago van Magisch Centrum Amsterdam vorm en inhoud gaven. Amsterdam is kaal zonder actueel verhaal. Iedereen weet het: een stad zonder leven is ten dode opgeschreven.

Het symposium is onderdeel van het ADM-festival op 12, 13 en 14 oktober. Deelnemers zijn de Culturele Stelling van Amsterdam, bestaande uit een dertigtal aaneengesloten vrije culturele ruimtes zoals Domijn, Ruigoord, Zaal 100, OT301, Tetterode, Bajesdorp, Urban Resort, Nieuw en Meer, Rijkshemelvaart en Nieuwland. Voorts nemen o.a. deel: Christiania in Kopenhagen, Gangenviertel Hamburg, Autonomedia New York, Doel bij Antwerpen, Republiek Uzupis in Vilnius, Institut for X in Arhus, het Poortgebouw te Rotterdam, De Vrijplaats in Leiden en het Landbouwbelang te Maastricht. (wordt vervolgd) AMSTERDAM GAAT KAPOT
Door: Eric Duivenvoorden

Zulke speelruimte vond men in Amsterdam altijd in de talloze vrijplaatsen waar decennialang een zekere tegendraadsheid de toon zette. In de vrije ruimte van de stad kon alles wat elders onmogelijk was. Het schiep een cultureel en creatief klimaat dat op velen een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefende. Van heinde en ver kwamen ze er op af, de kunstenaars, vagebonden, uitvinders, waaghalzen, creatievelingen en andere vreemde kostgangers. Ze lieten de stad floreren en ze verspreidden de faam van het Magisch Centrum Amsterdam over de hele wereld.      
Maar nu dreigt de stad ten onder te gaan aan haar eigen succes. De eens zo krachtige levenslijn wordt afgekneld door de voortwoekerende groei van achteloze stadsmisbruikers. Wat is er overgebleven van die vrije culturele ruimte waar Amsterdam zo vermaard om was? Slechts een paar enclaves zijn er nog, het merendeel ver weg, buiten van de stad.   

Het wordt tijd om midden in de stad weer wat ruimte terug te veroveren.
Tekst ter introductie van het Futorologisch Symposium – ADM Amsterdam in oktober 2017 
Amsterdam Fair City, www.faircity.amsterdam

 

===================================================================================================

Originele artikelen, gepubliceerd in AmsterdamAlternative, staan hier ||| Original articles, published in AmsterdamAlternative, are  here

===================================================================================================

 

Futurological Symposium - ADM AmsterdamSeventh Transnational FUTUROLOGIC SYMPOSIUM FREE CULTURAL SPACE ON ADM
By: Aja Waalwijk

After three annual recurring symposia in Ruigoord and three in Boom-Land in Portugal, Christiania in Denmark and the Republic of Uzupis in Lithuania, the initiators again focus on Amsterdam. Selected this time is the ADM in Westpoort, one of the few pearls of freedom that is still present in the city.

The aim is to come up with a number of concrete proposals regarding alternatives for an again liveable and creative city. The preservation of the last free cultural spaces in the margin is at stake, but attention to a creative drip for the city center is also required according to the organizers. It is not just about Amsterdam. The statement to be made about the importance of new free cultural spaces in the inner cities will be sent to the municipal councils of various major cities at home and abroad. In addition to the manifestation on the ADM terrain, making a statement in the city itself is also considered, so that other people may be infected with the 'freedom virus'.

There are free cultural spaces of all kinds. Breeding spaces focus on living / working spaces for artists, designers and creators. But mini societies, such as on the ADM, consist of people of different backgrounds. Just like in Ruigoord there is art and there is a festival culture. Only on the ADM is not everyone 'artist', but especially 'life artist'.

Disneyland is closer than you think. The city center is an affluent consumer paradise. There is no vagabond to be seen and no one makes a drawing on the pavement anymore. Lost tourists are still searching for the magic of places like Slangenpand (=> snake house), Schijnheilig, Plein Werker, Zebra House, Kalendarpanden, Huize Chaos, Uilenburgt, Pampus, Wijers or Aorta; Places that once allowed the city to bust, thereby giving the imago of Magic Center of Amsterdam form and content. Amsterdam is barren without an actual story. Everyone knows: a city without life is doomed.

The symposium is part of the ADM festival on 12, 13 and 14 October. Participants are the Culturele Stelling (=> Cultural Barricade) of Amsterdam, consisting of some thirty free intercultural spaces such as Domijn, Ruigoord, Zaal 100, OT301, Tetterode, Bajesdorp, Urban Resort, Nieuw and Meer, Rijkshemelvaart and Nieuwland. Also included are: Christiania in Copenhagen, Gangenviertel Hamburg, Autonomedia New York, Doel near Antwerp, Republic of Uzupis in Vilnius, Institut for X in Arhus, Het Poortgebouw (The Gate Building) in Rotterdam, De Vrijplaats (=> Te Free space) in Leiden and het Landbouwbelang (=> the Agricultural Interest) in Maastricht. (to be continued)

 

AMSTERDAM IS GETTING DESTROYED
By: Eric Duivenvoorden

Such a space to play was always to be found in Amsterdam in the countless places where decades ago a certain amount of being against the grain, set the tone. In the free space of the city everything could be done which elsewhere wasn't possible. It created a cultural and creative climate that exercised an irresistible appeal on many. From far away places, they were attracted: the artists, dare devils, inventors, vagabonds, creators and other strange birds. They let the city flourish and spread the fame of the Magic Center Amsterdam around the world.
But now the city is threatened with going under by its own success. The once-so-powerful life line is squished by the relentless growth of negligent city abusers. What remains of that free cultural place where Amsterdam was once so famous for? Only a few enclaves are still there, the majority far away, outside of the city.

It's time to get some space back in the middle of the city.
Text to introduce the Futorological Symposium - ADM Amsterdam in October 2017
Amsterdam Fair City, www.faircity.amsterdam