We've started a court-case against the municipality of Amsterdam

PERSBERICHT / PRESS RELEASE (English below)

Amsterdam – 22 juni 2018

Bewoners ADM dagen gemeente Amsterdam voor gerecht

Vandaag hebben de bewoners van de culturele vrijhaven ADM de gemeente Amsterdam gedagvaard in kort geding. Zij vorderen dat Amsterdam het kettingbeding in het koopcontract handhaaft en daarmee voorkomt dat het publiek & maatschappelijk belang van Amsterdam een schade oploopt van honderden miljoenen.

Dat zit zo:

Het terrein is in 1997 gekocht door Chidda Vastgoed met de bepaling dat de gemeente Amsterdam altijd het eerste recht van terugkoop heeft en dat er zich enkel een authentieke scheepswerf op het 42 ha tellende terrein mag vestigen.

Chidda Vastgoed is voornemens plaats te geven aan Koole BV, een asbestsaneerder en sloper en dat heeft niets uitstaande met een scheepswerf. Zo oordeelde ook Prof. Dr. R.P.J.L. Tjittes een half jaar geleden in een door de gemeente Amsterdam georganiseerde expertmeeting *.

Indien de gemeente Amsterdam Chidda’s plannen goedkeurt dan verdwijnt de bestemmingsbeperking en stijgt het terrein 5 tot 10 keer in waarde. Het is Chidda enkel te doen om deze waardestijging, waarmee zo’n 100 miljoen euro aan gemeenschapskapitaal van de gemeente naar deze vastgoed-ondernemer vloeit. Volgens de Hoge Raad wordt daarmee het publiek en maatschappelijk belang van Amsterdam ernstig geschaadt.
Want dan verliest de gemeente definitief de regie over dit cruciaal gelegen terrein en worden grootstedelijke ontwikkelingen zoals HavenStad e.d. al op voorhand beperkt en onbetaalbaar.

Een meerderheid in de gemeenteraad heeft zich uitgesproken voor strikte handhaving van de bestemmingsbeperking, maar het Amsterdamse College luistert, alle waarschuwingen ten spijt, met dovemansoren. Een in zomer 2017 aangenomen motie inzake het ADM-terrein om geen onomkeerbare stappen te zetten totdat de gemeente nader financieel economisch onderzoek heeft verricht, is nog steeds niet uitgevoerd.

Het College is dus gewaarschuwd, maar lijkt in deze zaak meer oog te hebben voor de financiële belangen van een private partij dan voor het algemeen belang.
De gevolgen, zowel voor de bewoners als voor de stad, zijn groot.
Er rest de bewoners niets anders dan naar de rechter te stappen.

* Parool: Hoogleraar ziet niets in toekomstplannen ADM-terrein

 

Stichting ADM Leeft – Hornweg 6 – 1045 AR Amsterdam
E: office@adm.amsterdam - W: www.adm.amsterdam - KvK: 34195209

 

Noot voor de redactie

Meer informatie:
Aukje Polder 06 454 159 08
Hay Schoolmeesters 06 164 858 44

www.adm.amsterdam

https://www.facebook.com/adm.amsterdam

(De oudste en jongste ADM’er)

 

UPDATE: Het Kort Geding gaat plaatsvinden op 23 juli 2018 om 13.30 (Rechtbank Parnassusweg Amsterdam)

 

========================

 

PRESS RELEASE (English version)

Amsterdam - June 22, 2018

Residents of ADM take the municipality of Amsterdam to court

Today, the residents of the cultural free-haven ADM summoned the Amsterdam municipality in ‘Kort Geding’ (=> interim proceedings). They are claiming that Amsterdam enforces the perpetual clause in the purchase contract and thus prevents the public- and social interests of Amsterdam from being damaged by hundreds of millions.

More background information:

The terrain was purchased by Chidda Real Estate LLC in 1997 with the proviso that the municipality of Amsterdam always has the first right of repurchase and that only an authentic shipyard can be established on the 42-hectare terrain.

Chidda intends to give way to Koole LLC, an asbestos remediator and demolishing company, and that has nothing to do with a shipyard. This is also what Prof. dr. Dr. R.P.J.L. Tjittes six months ago concluded in an expert meeting organized by the city of Amsterdam*.

If the municipality of Amsterdam approves Chidda's plans, the destination restriction will effectively be removed and the terrain will increase 5 to 10 times in value. Chidda is only concerned with this increase in value, which means that around €100 million in community capital from the municipality will go to this real estate entrepreneur. According to the Supreme Court, the public- and social interest of Amsterdam is thereby seriously damaged.
Because then the municipality will permanently lose control of this crucial situated area, and metropolitan developments such as HavenStad and the like will be limited in advance.

A majority in the city council has voted in favor for strict enforcement of the restriction of destination, but the 'College' (=> Amsterdam’ Municipal Board) won’t listen, despite all the warnings. A resolution about the ADM terrain, adopted in summer 2017 by the City Council, about not to take irreversible steps until the municipality has carried out further financial economic research, has still not been implemented.

The 'College' has thus been warned, but in this case it seems to be more in favor for the financial interests of a private party than for the public interest.
The consequences, both for the residents and for the city, are major.
There is nothing left to do for the residents than to go to court.

* Parool: Professor sees nothing in future plans for ADM

 

Stichting ADM Leeft - Hornweg 6 - 1045 AR Amsterdam

E: office@adm.amsterdam - W: www.adm.amsterdam - KvK: 34195209

 

Note for the editorial office


More information:

Aukje Polder 06 454 159 08

Hay Schoolmeesters 06 164 858 44

www.adm.amsterdam
www.facebook.com/adm.amsterdam

(The oldest and the youngest ADM-rs)

 

UPDATE: This court-case will be held on July 23rd. 2018 at 13.30 (Court-house Parnassusweg, Amsterdam)