Prof. Geert-Jan Knoops (VU university): "Not listening to the United Nations Human Rights Committee can lead to a claim"

Great article in right-winged newspaper De Telegraaf (Friday, December 28th. 2018):

[Nederlandse tekst onderaan]
========
AMSTERDAM - Geert Jan Knoops, international criminal lawyer and professor at the University of Amsterdam, says that the 'ADM squatters' group have used the UN very smartly to acquire a new negotiating position. Especially now that the UN Human Rights Committee has called on the municipality to temporarily suspend the eviction for as long as the procedure of this international body is in progress.
"That could take several years," Knoops indicates. "If I were to be the mayor's adviser, I would first look for a solution and not continue with the eviction. This is sensible now, since the committee decided to allocate a temporary measure, in favor of the squatters. This can be an indication of the chance of success at the committee. "
It can have consequences if the UN Committee later determines that the municipality has acted against the international rules. "It could even lead to a claim for compensation."

=======
‘Procedure VN kan tot claim leiden’

AMSTERDAM - Geert Jan Knoops, internationaal strafrechtadvocaat en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, zegt dat de ‘ADM-krakersgroep’ door de VN in te schakelen slim een nieuwe onderhandelingspositie heeft verworven. Zeker nu het VN-mensenrechtencomité de gemeente heeft opgeroepen de ontruiming voorlopig op te schorten zolang de procedure van dit internationale orgaan loopt.
“Dat zou wel enkele jaren kunnen duren”, geeft Knoops aan. “Als ik adviseur zou zijn van de burgemeester, zou ik eerst naar een oplossing zoeken, en niet de ontruiming doorzetten. Dit is verstandig nu het comité besliste tot toewijzing van een spoedvoorziening, in het voordeel van de krakers. Dat kan een indicatie zijn voor de kans van slagen bij het comité.”
Het kan consequenties hebben als het VN-comité later bepaalt dat de gemeente tegen de internationale regels heeft gehandeld. “Het zou zelfs tot een schadeclaim kunnen leiden.”